page view image

Osafestivalen 2024

Informasjon
event image

VELKOMEN TIL OSAFESTIVALEN 2024!

BILLETT-TYPAR 2024

Jolatilbod på festivalpass i sal tom 24. desember 2023. Fleire billettypar vert tilgjengelege for sal juni 2024.

FESTIVALPASS  Garanterer inngang til alle konsertane i Voss idrettshall. Gir også inngang til ei rad andre konsertar under festivalhelga dersom ledig kapasitet. Festivalpasset kan kombinerast med plassbillett til fleire konsertar på dei minste scenene. Plassbilletten garanterer inngang fram til 10 min. før konsertstart.

Prisar syner billettpris inklusiv billettgebyr til TicketCo, altså totalkostnad for deg som kunde.

ANSVARSFRÅSKRIVING

Tap av billetten: Billetten er å anse som eit verdipapir og tapte eller ubenytta billettar vert ikkje refunderte.

Angrerett: Det er ikkje angrerett på kjøp av billettar.

Endring av tidspunkt: Arrangøren har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endra tid og/eller dato vil billetten vere gyldig for nytt tidspunkt.

Endring av plassering: Arrangøren har rett til å endre plasseringen av arrangementet. Slik endring skal ikkje vere lengre enn 30 minutte med kollektiv transport frå opphavleg plassering.

Endring av innhald: Arrangør har rett til å endre eller avlyse enkelte av konsertane. Det anses ikkje som en avlysning med mindre alle innslag avlyses.

Avlysning: Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement blir billetten refundert. Billettavgift vert ikkje refundert. Ved avlyst arrangement kan Kjøperan ikkje fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin heilheit av Force Majure punktet under:

Force Majeure: Situasjoner som utgjør force majeure: Som force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Arrangørens kontroll og som i vesentlig grad vanskeligjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

Virkningen av force majeure: Ved force majeure vil Arrangørens forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder Arrangørens ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrangøren. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.

Varsling: Om Arrangøren vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten utgrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse i forbindelse med kjøpet faller Arrangørens varslingsplikt bort.

Med atterhald om trykkfeil og endringar i programmet.

Restriksjoner

18-års aldersgrense på alle konsertar etter kl. 18:00

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert berre refundert ved avlysing av tilskipinga (minus billettavgift). Kjøpte billettar kan diverre ikkje endrast. Med atterhald om trykkfeil og endringar.