page view image

Osafestivalen 2023

Informasjon
event image

VELKOMEN TIL OSAFESTIVALEN 2023!

Du kan framleis kjøpe huskort til fredag og laurdag i Voss idrettshall. Festivalpass er også framleis i sal i tillegg til enkeltbillettar på fleire av dagkonsertane. Merk at det kan vere utseld for plassbillettar til enkelte dagkonsertar. 


Prisar syner billettpris inklusiv billettgebyr til TicketCo, altså totalkostnad for deg som kunde.

Kjøpte billettar vert berre refunderte ved avlysing av tilskipinga. Kjøpte billettar kan diverre ikkje endrast. Med atterhald om trykkfeil og endringar.

18-års aldersgrense på alle konsertar etter kl. 18:00

BILLETT-TYPAR 2023


FESTIVALPASS/EARLYBIRDPASS  Gjeld for alle konsertar under festivalhelga dersom ledig kapasitet med unntak av kurs og arrangementet: ”Mat, musikk & vin”. Garanterer inngang til alle konsertane i Voss idrettshall. Merk at det er eit avgrensa tal plassar på dei minste scenene våre - kom tidleg for å få plass. Vi har lagt ut eit avgrensa tal plassbillettar til fleire av dei små scenene. Plassbillett saman med gyldig pass sikrer plass også på desse arrangementa. For å bruke plassbilletten må du være på plass seinast 10 min. før konsertstart.

UNGPASS 18-25: Gjeld for alle konsertar under festivalhelga dersom ledig kapasitet med unntak av kurs og arrangementet: ”Mat, musikk & vin”. Garanterer inngang til alle konsertane i Voss idrettshall. Merk at det er eit avgrensa tal plassar på dei minste scenene våre - kom tidleg for å få plass. Vi har lagt ut eit avgrensa tal plassbillettar til fleire av dei små scenene. Plassbillett saman med gyldig pass sikrer plass også på desse arrangementa. For å bruke plassbilletten må du være på plass seinast 10 min. før konsertstart.

DAGSPASS Gjeld for alle arrangement den aktuelle dagen dersom ledig kapasitet med unntak av kurs og arrangementet: ”Mat, musikk & vin”. Garanterer inngang til alle konsertane i Voss idrettshall. Merk at det er eit avgrensa tal plassar på dei minste scenene våre - kom tidleg for å få plass. Vi har lagt ut eit avgrensa tal plassbillettar til fleire av dei små scenene. Plassbillett saman med gyldig pass sikrer plass også på desse arrangementa. For å bruke plassbilletten må du være på plass seinast 10 min. før konsertstart.

HUSKORT VOSS IDRETTSHALL Gjeld for alle programpostar i Voss idrettshall den aktuelle dagen.

HUSKORT UNGDOMSHALLEN
Gjeld for alle dansekonsertar i Ungdomshallen den aktuelle dagen.

ENKELTBILLETTAR: Gjeld kun for den aktuelle konserten. Enkeltbillett garanterer plass til 10 min. før konsertstart, så møt opp i god tid. Det vert ikkje lagt ut enkeltbilletter til alle konsertane.

MAT, MUSIKK OG VIN: Billettar/påmelding til "Mat, musikk & vin" vert formidla gjennom Park Hotel via telefon 56 53 10 00 eller epost til resepsjon@parkvoss.no. Billetten inkluderer inngang til dans i Voss idrettshall laurdag kveld.

PLASSBILLETTAR: Det ligg ute eit avgrensa tal plassbillettar til fleire av dagkonsertane. Gjeld for deg med festivalpass/ dagspass. Garanterer plass på konserten fram til 10 min. før konsertstart.

GRATISBILLETT FOR DEG UNDER 16 ÅR: Vi legg ut eit avgrensa tal gratisbillettar til born under 16 år på fleire av dagkonsertane. Førstemann til mølla.

FØLGJEKORT Fritt tilgjenge/fribillett for følgjeperson til funksjonshemma/ rullestolbrukar. Gyldig følgjekort må visast ved inngangen. Fribillett til følgjeperson lastar du ned på TicketCo.ANSVARSFRÅSKRIVING

Tap av billetten: Billetten er å anse som eit verdipapir og tapte eller ubenytta billettar vert ikkje refunderte.

Angrerett: Det er ikkje angrerett på kjøp av billettar.

Endring av tidspunkt: Arrangøren har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endra tid og/eller dato vil billetten vere gyldig for nytt tidspunkt.

Endring av plassering: Arrangøren har rett til å endre plasseringen av arrangementet. Slik endring skal ikkje vere lengre enn 30 minutte med kollektiv transport frå opphavleg plassering.

Endring av innhald: Arrangør har rett til å endre eller avlyse enkelte av konsertane. Det anses ikkje som en avlysning med mindre alle innslag avlyses.

Avlysning: Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement blir billetten refundert. Billettavgift vert ikkje refundert. Ved avlyst arrangement kan Kjøperan ikkje fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin heilheit av Force Majure punktet under:

Force Majeure: Situasjoner som utgjør force majeure: Som force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Arrangørens kontroll og som i vesentlig grad vanskeligjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

Virkningen av force majeure: Ved force majeure vil Arrangørens forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder Arrangørens ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrangøren. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.

Varsling: Om Arrangøren vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten utgrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse i forbindelse med kjøpet faller Arrangørens varslingsplikt bort.

Med atterhald om trykkfeil og endringar i programmet.

Restriksjoner

18-års aldersgrense på alle konsertar etter kl. 18:00

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert berre refundert ved avlysing av tilskipinga (minus billettavgift). Kjøpte billettar kan dessverre ikkje endrast. Med atterhald om trykkfeil og endringar.